Algemene voorwaarden

Bijstandsuitkeringadvocaat.nl is een initiatief van Advocatenstart, een onafhankelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten in heel Nederland.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl: de eenmanszaak Advocatenstart.nl, tevens handelend onder de naam Bijstandsuitkeringadvocaat.nl en Bijstandsuitkeringadvocaat.nl.nl
 2. Website: een of meer geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door de homepage behorende bij de domeinnamen www.bijstandsuitkeringadvocaat.nl.nl
 3. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan Bijstandsuitkeringadvocaat.nl tot het verrichten van werkzaamheden of anderszins gebruik maakt van de diensten van Bijstandsuitkeringadvocaat.nl
 5. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail

Artikel 2. Algemeen

 1. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of opdracht of anderszins aan Bijstandsuitkeringadvocaat.nl verstrekt kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie.
 2. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Bijstandsuitkeringadvocaat.nl daarvan in kennis stellen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle opdrachten aan Bijstandsuitkeringadvocaat.nl
 2. Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op ieder gebruik van de website door gebruiker
 3. In geval van tegenstrijdigheden met de algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) van gebruiker/opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Bijstandsuitkeringadvocaat.nl, tenzij Bijstandsuitkeringadvocaat.nl die andere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van gebruiker/opdrachtgever te hebben ingestemd.

Artikel 4. Opdracht en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Opdrachtgever verstrekt Bijstandsuitkeringadvocaat.nl opdracht door op de website de daartoe bestemde aanvraagformulieren in te vullen en te verzenden.
 2. De opdracht aan Bijstandsuitkeringadvocaat.nl omvat uitsluitend het vrijblijvend bemiddelen en in contact brengen van opdrachtgever met een strafrechtadvocaat.
 3. Bij uitzondering kan Bijstandsuitkeringadvocaat.nl ook toestaan dat op een andere wijze dan in het vorige lid bepaald schriftelijk of mondeling opdracht wordt verstrekt.
 4. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijk een schriftelijke of elektronische mededeling van aanvaarding van de opdracht door Bijstandsuitkeringadvocaat.nl dan wel op het moment dat Bijstandsuitkeringadvocaat.nl uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 5. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 5.Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het is gebruiker niet toegestaan van de via de website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet – commerciële exploitatie (van enig gedeelte) daarvan door gebruiker of een derde.
 2. Opdrachtgever is verplicht om de aanvraagformulieren volledig en naar waarheid in te vullen. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens en feiten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit, met inbegrip van de door Bijstandsuitkeringadvocaat.nl gederfde of te derven inkomsten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van (verval)termijnen. Wanneer u niet binnen de genoemde termijn contact hebt gehad met een advocaat is het uw verantwoordelijkheid om zelf een advocaat te raadplegen.

Artikel 6. Verplichtingen Bijstandsuitkeringadvocaat.nl

 1. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl spant zich in opdrachtgever zo snel mogelijk in contact te brengen met een strafrechtadvocaat. De op de website genoemde termijn van 48 uur is niet bindend, maar slechts een streven van Bijstandsuitkeringadvocaat.nl.
 2. De verplichtingen van Bijstandsuitkeringadvocaat.nl blijven beperkt tot het in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat.
 3. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever voor zover deze gegevens vallen de geheimhoudingsplicht van een advocaat.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle advocaten die deel uitmaken van het netwerk werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand en – indien u daar niet voor in aanmerking komt – tegen een uurtarief vanaf € 135,00 excl. BTW per uur.
 2. Het exacte honorarium wordt door de strafrechtadvocaat in overleg met opdrachtgever overeengekomen.
 3. De door Bijstandsuitkeringadvocaat.nl opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
 4. Het opstellen en indienen van een verzoekschrift tot schadevergoeding ex artikel 89 en/of 591(a) Sv. is gratis.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die via de website worden verschaft
 2. Evenmin aanvaardt Bijstandsuitkeringadvocaat.nl aansprakelijkheid voor het gebruik van de website of voor de (niet) bereikbaarheid
 3. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl is niet aansprakelijk voor een eventueel toerekenbaar tekortschieten van de strafrechtadvocaat waarmee opdrachtgever via Bijstandsuitkeringadvocaat.nl in contact is gebracht.
 4. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het niet (tijdig) in contact brengen van opdrachtgever met een advocaat. Opdrachtgever heeft een eigen verplichting om de eventueel lopende termijnen voor onder andere het indienen van een verzoekschriften, klaag- of bezwaarschriften, en het instellen van hoger beroep of cassatie.

Artikel 9. Overmacht

 1. Bijstandsuitkeringadvocaat.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Bijstandsuitkeringadvocaat.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, waaronder storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.
 4. Wanneer overmacht langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat uit die ontbinding een verplichtingen tot schadevergoeding voortvloeit.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen behoudens het geval dat Bijstandsuitkeringadvocaat.nl op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is de informatie te verstrekken voorzover de informatie niet valt onder het verschoningsrecht van de advocaat.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Alle informatie op de website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijstandsuitkeringadvocaat.nl.
 2. Voorts zijn alle door Bijstandsuitkeringadvocaat.nl verstrekte (proces)stukken, adviezen, overeenkomsten, en andere gegevens uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bijstandsuitkeringadvocaat.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

Artikel 13. Geschillen

 1. De rechtbank Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Bijstandsuitkeringadvocaat.nl het recht om het geschil voor te leggen aan de voor de volgens de wet bevoegde rechter
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beëindigen.

Artikel 14.Toepasselijk recht

 1. De overeenkomsten tussen Bijstandsuitkeringadvocaat.nl en opdrachtgever en/of gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden