Bijzondere bijstand voor reiskosten ziekenhuisbezoek buiten eigen regio

Geplaatst op: 11 augustus 2014

Reiskosten voor een bezoek van  een naast familielid in een ziekenhuis buiten de eigen regio zijn  uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten van vervoer, waarvan de noodzaak bestaat. Deze extra kosten komen boven op de normuitkering te bestrijden gebruikelijke vervoerskosten (daaronder begrepen de kosten van een fiets) waarvan het bestaan van de noodzaak evident is en waarvan de omvang niet hoeft te worden aangetoond. De CRvB achtte het niet juist dat de kosten voor het ziekenhuisbezoek slechts voor vergoeding in aanmerking komen voor zover deze kosten een door de gemeente gehanteerd normbedrag te boven gaan (CRvB, 4 juli 2000, USZ 2000, 219.

 


Bijzondere bijstand voor kosten voor rechtsbijstand – eigen bijdrage

Geplaatst op: 11 augustus 2014

Onder bepaalde omstandigheden dienen de kosten van een procedure die de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voor eigen rekening laat (zoals de eigen bijdrage en bijkomende kosten) tot de bijzondere noodzakelijke kosten te worden gerekend die redelijkerwijs niet uit de verstrekte uitkering en de aanwezige draagkracht kunnen worden voldaan.
Met de afgifte van een toevoeging is in beginsel de noodzaak voor het verlenen van rechtsbijstand gegeven.

Diagnosedocument

Per 1 juli 2011 is het Besluit eigen bijdrage gewijzigd waardoor in civiele en bestuursrechtelijke zaken een diagnosedocument wordt gevraagd. De rechtzoekende vraagt dit diagnosedocument aan via het juridisch loket waar zij doorverwijzing vraagt naar een advocaat. Wanneer een diagnosedocument wordt afgegeven, ontvangt de rechtzoekende ook een korting op de te betalen eigen bijdrage. In de praktijk zien we dat gemeenten vaak enkel de eigen bijdrage vergoeden met uitzondering van de korting.

Tekortschietend besef verantwoordelijkheid van bestaan

Soms zien we beslissingen van gemeenten waarbij de aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen wegens een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor het bestaan. Op dat moment moet de reden van de rechtsbijstand inhoudelijk worden getoetst.


Bijzondere bijstand in verband met uithuisplaatsing kind

Geplaatst op: 11 augustus 2014

In verband met de uithuisplaatsing van een kind in een instelling voor gesloten jeugdzorg werd bijzondere bijstand gevraagd in de reiskosten, kleding, een extra fiets, een identiteitskaart en een uittreksel bevolkingsregister. De gemeente wees het verzoek af gelet op de besparingen van het gezinsbudget en de kinderbijslag als voorliggende voorziening. De CRvB oordeelde echter dan de kinderbijslag volgens artikel 32 lid 2 Wwb niet kan worden aangemerkt als voorliggende voorziening, waardoor de beslissing ondeugdelijk was gemotiveerd. Verder oordeelde dat CRvB dat er voldoende grond is om de voornoemde kosten aan te merken als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke bestaanskosten nu de beslissing tot uithuisplaatsing voor de moeder onverwacht kwam en op zeer korte termijn was geëffectueerd (CRvB, 25 februari 2003, JABW 2003/83).


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden